มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 1 ก.ค 2562    1,245 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิ วทบ. วศบ. ทลบ. อสบ. หรือ ศศบ. ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาการข้อมูล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python, C++ และJava เป็นอย่างน้อย
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับTensorflow หรือ Scikit-Learn หรือ ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Machine Learning
5. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ IoT ทั้งในส่วนของ Hardware และ ซอฟต์แวร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ MQTT, Node Red, NB IoT, Lora WAN
6. หากมีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เช่นPower BI หรือ Tableau หรือซอฟต์แวร์อื่นที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการได้
9. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร