มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา

 8 ก.พ 2562    8,202 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 19,500บาท
-  ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางการศึกษา การบริหารจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการบัญชี รัฐประศานศาสตร์ นโยบายและแผน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3 อัตรา เงินเดือน 19,500บาท
-  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา การบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์

3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500บาท
-  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

4. นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500บาท
-  ได้รับปริญญาตรี  สาขาด้านการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 5อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30น. โทร. 0-2942-5800 ต่อ 1128 และ 7040
 
ประกาศรับสมัคร