มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 60 อัตรา

 4 ก.พ 2562    6,424 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 60 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต้งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
1. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 2 อัตรา
2. ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง 6 อัตรา
3. ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 2 อัตรา
4. ภาควิชาพยาธิคลินิก 4 อัตรา
5. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 2 อัตรา
6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 2 อัตรา
7. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 5 อัตรา

สังกัดคณะพยายาลศาสตร์เกื้อการุณย์
1. ภาควิชาบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ 6 อัตรา
2. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 อัตรา
3. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 2 อัตรา
4. ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 6 อัตรา
5. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 5 อัตรา

สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานคร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 อัตรา
สาขาวิชาพัฒนาและจัดการเมือง

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 อัตรา
สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 อัตรา
สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 3 อัตรา
สาขาการจัดการทรัพยากรอาคาร

- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 3 อัตรา
กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง และการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร


เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร