มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 99 อัตรา

 29 พ.ย 2561    14,069 ครั้ง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-20 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหารระดับต้น
1. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (วิทยาลัยพัฒนามหานคร) 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจกรมสภามหาวิทยาลัย 1 อัตรา
3. หัวหน้าหน้าฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา
4. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
1. วิศวกร ด้านโยธา 1 อัตรา
2. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
3. นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา
4. นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา

กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ
1. นักวิจัย (ปริญญาโท) 4 อัตรา
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา
5. นักวิชาการพัสดุ 5 อัตรา
6. นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา
7. นักจัดการงานทั่วไป 13 อัตรา
8. นักเวชนิทัศน์ 1 อัตรา
9. นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา
10. นักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
12. นักโภชนาการ 1 อัตรา
13. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
14. บรรณารักษ์ 1 อัตรา

กลุ่มทั่วไป
1. เจ้าพนักงานธุรการ 31 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานห้องสมุด 1 อัตรา
5. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา
6. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 4 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร | ลิงค์เว็บ