มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา

 11 ม.ค 2561    1,163 ครั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา วุฒิปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
1.  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร ชีวเคมี ชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ พันธุวิศวกรรม หรือสาขาใกล้เคียงด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร ชีวเคมี ชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ พันธุวิศวกรรม

2.  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาเคมี ฟิ สิกส์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาใกล้เคียงด้านเคมี ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

3.  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือคุณวุฒิเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาใกล้เคียงด้านเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ วิศวกรรมเคมี
อัตราเงินเดือน 23,630 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่12 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตามวันราชการ ในเวลา 09.00 -15.30 น. งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงาน อธิการบดีช้้น 3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีหรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ตึกโดมช้นั 1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร