มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

 11 ม.ค 2561    663 ครั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 23,630 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)หรือคุณวุฒิอื่นเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร ชีวเคมี ชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ พันธุวิศวกรรม หรือสาขาใกล้เคียงด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร ชีวเคมี ชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ พันธุวิศวกรรม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่12 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตามวันราชการ ในเวลา 09.00 -15.30 น. งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงาน อธิการบดีช้้น 3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีหรือศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ตึกโดมช้นั 1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร