มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 5 มี.ค 2562    5,278 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มีนาคม 2562

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16500 บาท
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - หากมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหรือภาระงานด้านการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)

2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11000 บาท
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
    - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) (ให้แนบหลักฐาน)
    - สามารถขับรถยนต์โดยสาร (รถบัส) หรือรถบรรทุกได้ โดยต้องมีเอกสารรับรองหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานเดิม
    - มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 หรือ ชนิดที่ 4

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร