มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 อัตรา

 10 ส.ค 2561    10,936 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 11,000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 10,500 บาท
    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (ปฏิบัติงานประจำอาคารเรียนรวม)  จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 13,290 บาท
    - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ การบำรุงรักษาเครื่องมือด้านโสตทัศนูปกรณ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (ปฏิบัติงานประจำสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง) จำนวน 2 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมการกระจายเสียงการบริการของสถานีวิทยุ หรือเป็นผู้จัดรายการวิทยุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (สมัครด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์)  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก : 31 สิงหาคม 2561

ประกาศรับสมัคร