มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 อัตรา

 8 ก.ย 2562    15,042 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
1. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ
- เป็นผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)
- กรณีมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและงานพัสดุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล
- ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (ให้แนบหลักฐาน)
- เป็นผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562
(สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์,ออนไลน์) โทร.0-7431-7616

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร