มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 อัตรา

 8 ส.ค 2562    12,412 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
1. เจ้าหน้าที่บริหารงาน (คณะพยาบาลศาสตร์) 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ
- ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชี ด้านงานพัสดุ หรือด้านงานธุรการและสารบรรณจะพิจารณาเป็นพิเศษ (ให้แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

2. นักวิชาการ (คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การวัดและประเมินทางการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา หรืองานพัฒนาหลักสูตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร