มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา

 25 พ.ย 2561    8,773 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ตำแหน่งอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาวิชาภาษาไทย)  จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ตามความต้องการของสาขาวิชาพืชศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาศิลปะการแสดง) จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาศิลปะการแสดง จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาทัศนศิลป์) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร