มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 55 อัตรา

 6 ก.พ 2562    42,270 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
6. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
7. นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
8. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
9. นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
10.บุคลากร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
11. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
12. นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
13. นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
15. เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
16. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
17. สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
18. นิติกร จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
19. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
20. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
3. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
4.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
7. นักพัฒนากีฬา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
8. นักวิจัย  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
9. นักวิชาการเกษตร  จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
10. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
11. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
12. นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
13. ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
14. ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร