บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการศึกษา

 6 ธ.ค 2560    1,511 ครั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 12-21 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 1404
สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
3. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน ถ่ายทอดและนำเสนอได้อย่างดี
เพื่อติดต่อประสานงาน บริการนิสิตต่างชาติ และติดต่อหน่วยงานภายนอก
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Power Point เป็นต้น
5. มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
6. มีความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานได้
7. เคยมีประสบการณ์ประสานงานเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา

รับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12-21 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15644

ประกาศรับสมัคร