บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 21 อัตรา

 14 พ.ย 2560    13,888 ครั้ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
1. ปริญญาตรีนิติศาสตร์ สังกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
2. คุณวุฒปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายระบบบริการระหว่างประเทศ 2 อัตรา
3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ ฝ่ายการบัญชี  2 อัตรา
4. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ความชำนาญและมีฝีมืองานเชื่อมโลหะ รวมทั้งมีประสบการณ์งานซ่อมแซมระบบประปา ระบบปั้มน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ได้เป็นอย่างดี ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 1 อัตรา
5. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฝ่ายระบบบริการระหว่างประเทศ  2 อัตรา
6. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อัตรา
7. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อัตรา
8. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
9. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ งานบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2 อัตรา
10. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ งานปฏิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งาน ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 อัตรา
11. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์  ส่วนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   3 อัตรา

สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัคร