บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนการเงิน

 10 ก.ย 2562    1,734 ครั้ง

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนการเงิน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงาน
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนการเงิน จ านวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:
คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.  มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 36 ปีบริบูรณ์
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.  มีประสบการณ์ท างานด้านการเงินหรือบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2562 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์,E-mail,สมัครทางเว็บไซต์ www.dad.co.th ) โทร.0-2142-2241

ประกาศรับสมัคร