บริษัท ทีโอที จำกัด จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานด้านพาณิชย์

 10 ม.ค 2561    2,753 ครั้ง

บริษัท ทีโอที จำกัด จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานด้านพาณิชย์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างนิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านพาณิชย์ บริการลูกค้า จำนวน 1 อัตรา
ประจำศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาแม่สาย
1   เพศหญิง หรือ ชาย อายุ ระหว่าง 22-30 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย ถ้ามีภูมิสำเนาอยู่ในอำเภอแม่สาย หรืออำเภอใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2   ต้องสำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป โดยมีหลักฐานการศึกษาฉบับ สมบูรณ์ที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว
3   คุณวุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป

สถานที่รับสมัคร - อาคารศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกสาขา ในเขตจังหวัดเชียงราย หรือ อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย งานบุคคล ชั้น 2  ถ. เชียงราย-เทิง  ตำบลท่าสาย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 053 774417-20 ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น.เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร