บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 14 อัตรา

 3 ก.ย 2562    31,128 ครั้ง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ 2 อัตรา

2. คุณวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ (เพศชาย) 1 อัตรา

3. คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตรข้อมูล หรือปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

4. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา (บางรัก)

5. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา (นนทบุรี)

6. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสงขลา และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 2 สงขลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา

7. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 3 ศรีราชา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา

8. คุณวุฒิปวส.ไฟฟ้ากำลัง และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 3 ศรีราชา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา

9. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ตรัง พัทลุง และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 4 สตูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา

10.  คุณวุฒิปวส.ไฟฟ้ากำลัง และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ตรัง พัทลุง และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 4 สตูล ไม่น้อยกว่า 10 ปี 1 อัตรา

11. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 1 อัตรา

12. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดระยอง 1 อัตรา

13. คุณวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-19 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร