ธ.ก.ส. รับสมัครพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง

 26 พ.ย 2561    3,235 ครั้ง

ธ.ก.ส. รับสมัครพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4ปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปีบัญชี 2561
1.พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Software ระดับ 4
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

2. พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Hardware ระดับ 4
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย-โทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 2 ตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 14 ธันวาคม 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร