ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งบุคลากร

 4 พ.ค 2562    5,139 ครั้ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด
ชื่อตำแหน่ง: บุคลากร/อาวุโส (เกรด 4-8) ส่วนวางแผนและนโยบายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เรียนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล/การพัฒนาองค์กร/ จิตวิทยา/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน  41  ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4.มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และนำเสนอผลงานได้ดี
5.หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง, การจัดทำนโยบายด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์, แผนกลยุทธ์และแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล, การประเมินค่างาน งานด้านเกณฑ์ SEPA หรือระบบคุณภาพอื่น เช่น TQA/PMQA ของสถาบันการเงิน/รัฐวิสาหกิจ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ”
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร