ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 11 อัตรา

 3 มี.ค 2562    4,985 ครั้ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง
1. พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6)ส่วนจัดการวิศวกรรมระบบฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Operation System Windows or Unix หรือ Data Base
- มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนทุกเวลา
-สามารถพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-หากมีประกาศนียบัตร  (Certificate)  ในระดับสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   หรือมีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6)ส่วนจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
-อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Operation System หรือ Computer Network
-มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่อง Computer และอุปกรณ์ Network
-สามารถออกเดินทางไปปฏิบัติงานสาขาต่างจังหวัดได้ ตามที่ธนาคารกำหนด
-มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้
-มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนทุกเวลา
สามารถพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-หากมีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6)ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือไฟฟ้ากำลัง
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
-อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
-มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Operation System Windows or Unix หรือ Computer Network
-สามารถทำงานเป็นรอบได้
-มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนทุกเวลา
-สามารถพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-หากมีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.พนักงานสัญญาจ้างส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- มีความสามารถปฏิบัติงานดูแลระบบ Computer Network (ห้อง Network Operation Center : NOC)
- สามารถเข้ามาปฏิบัติงานเป็นรอบได้
- หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบเครือข่ายธนาคาร หรือหน่วยงานทางด้านสื่อสาร หรือมีประกาศนียบัตร (Certificate) ทางด้าน Network ในระดับสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ลูกจ้างธนาคาร ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- มีความรู้พื้นฐานระบบปฏิบัติการ Operation System สำหรับปฏิบัติงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้อง Computer Operation)
- สามารถปฏิบัติงานเป็นรอบได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

กำหนดการรับสมัคร ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร