ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานวิเคราะห์ระบบงาน

 24 พ.ย 2561    3,073 ครั้ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานวิเคราะห์ระบบงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ระบบงาน(เกรด 4 – 8) ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4.มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
5.มีความสามารถในการประสานงาน และการสื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
6.มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
7.หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ธุรกิจ (business analysis) มีประสบการณ์ด้าน Software Development มีความรู้ความเข้าใจระบบจัดการฐานข้อมูล (Relational Database) มีทักษะด้าน Query , SQL หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076

การคัดเลือก
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร