ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานการเงิน

 3 เม.ย 2562    4,586 ครั้ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครพนักงานการเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารการเงิน ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานการเงิน/อาวุโส (เกรด  4 – 6)ส่วนปฏิบัติการฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ
อายุไม่เกิน 36 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint)
และ Internet ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารการเงิน หรือการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Skill)
มีความสามารถในการเขียนรายงาน การนำเสนองาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถอุทิศเวลาให้ธนาคารฯ ได้ นอกเวลาปกติในกรณีที่ต้องทำงานเป็นการเร่งด่วน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 5-11 เมษายน พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร