ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ส่วนอนุมัติสินเชื่อ 11 อัตรา

 2 ม.ค 2562    4,560 ครั้ง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ส่วนอนุมัติสินเชื่อ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มกราคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส่วนอนุมัติสินเชื่อ 1 – 6 (Loan Factory) จำนวน 11 อัตรา
รายละเอียด
พิจารณาวิเคราะห์รายงานการขออนุมัติสินเชื่อ บนระบบอำนวยสินเชื่อ CF on Web ประกอบ การพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ วงเงินรวมรายละไม่เกิน 1.0 ล้านบาท กำกับ ควบคุม และติดตาม  การปฏิบัติงานการวิเคราะห์สินเชื่อในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของธนาคาร จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และเป้าหมายธนาคาร ประสานงานกับหน่วยงาน     ด้านการตลาด เพื่อพิจารณาวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ติดตามคุณภาพลูกหนี้ที่อนุมัติภายใต้ ความรับผิดชอบ เพื่อนำส่งข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้กระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการควบคุมการเกิดปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป
เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป  
การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การตลาด   นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้ดี
มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร