ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ส่วนวางแผนและบริหารสัญญา 2 อัตรา

 4 มี.ค 2562    1,727 ครั้ง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ส่วนวางแผนและบริหารสัญญา 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส่วนวางแผนและบริหารสัญญา  (2 คน)
รายละเอียด
ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง/บริการ   รวบรวมจัดเก็บเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามสัญญา/ใบสั่งจ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎ ระเบียบ  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป
เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ บัญชี หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  รวมถึงกฎ  ระเบียบ  นโยบายหลักเกณฑ์ของ ธพว.  และการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้น
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office เช่น Word  Excel  PowerPoint  ได้เป็นอย่างดี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร