ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

 10 ม.ค 2562    5,040 ครั้ง

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียด
1. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถวิเคราะห์งบการเงิน และคํานวณอัตราส่วนทางการเงินได้
- มีความรู้ ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
-  มีความรอบรู้ ในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน
- มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนําเสนอ
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานได้
โปรดส่ง Resume และ Transcript เพื่อสมัครงานทางอีเมล hr.recruit@ktb.co.thพร้อมระบุ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่สนใจสมัคร ไว้ในชื่อเรื่องอีเมล สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติม โทร.0-2345-1745

2. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนากระบวนการ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์การตลาดหรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีประสบการณ์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด้านสินเชื่อ Cash Management และ Trade Finance เป็นอย่างดี
มีความรู้ในระบบงาน CLOS, CR_L, CRRM และการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME Size L
มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (ฟังก์ชัน Pivot, VLookup) หรือ โปรแกรม Microsoft PowerPoint
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
มีประสบการณ์ในงานด้าน RM
หากมีความรอบรู้ในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

โปรดแนบ Resume และ Transcript พร้อมระบุตาแหน่งงานที่สนใจส่งมายัง E-Mail: suphawan.silprakob@ktb.co.th หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 02-345-1863 (ศุภวรรณ)

3. รองผู้อานวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสกลยุทธ์และบริหารจัดการพอร์ต
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน MIS สถิติ บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน MIS, Data Analyst หรือ Data Warehouse ในธุรกิจธนาคาร
มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
มีความสามารถในการจัดทำข้อมูลโดยใช้ Database Software MS-SQL หรือ SAS
มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Power Point และ Microsoft Excel
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
โปรดแนบ Resume และ Transcript พร้อมระบุตาแหน่งงานที่สนใจส่งมายัง E-Mail: suphawan.silprakob@ktb.co.th หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 02-345-1863 (ศุภวรรณ)


ประกาศรับสมัคร