ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า จำนวนหลายอัตรา

 4 ม.ค 2562    5,006 ครั้ง

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า จำนวนหลายอัตรา วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียด
ตําแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
กลุ่มสื่อสารและภาพลักษณองคกร สายงานสื่อสารและภาพลักษณองคกร

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หากสื่อสารพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
สามารถแก้ไขปัญหา รวมทั งตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการเขียนจดหมาย / ข้อความ เป็นอย่างดี
มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทํางานของสาขา
มีความรอบรู้ ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

การสมัคร โปรดส่งอีเมลโดยระบุ สมัครงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ในหัวข้อ E-Mailพร้อมแนบเอกสาร Resume และ Transcript โดยส่งเอกสารสมัครได้ที่E-Mail : tanat.janthachoto@ktb.co.th ติดต่อสอบถาม คุณธนัท โทร 02-345-1870

ประกาศรับสมัคร