ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานธุรกิจสงขลา

 1 เม.ย 2562    14,783 ครั้ง

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานธุรกิจสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
วงเงินสินเชื่อรวมมากกว่า 20 – 100 ล้านบาท (Size M) :
กำหนดแผนการตลาดของสำนักงานธุรกิจขนาดกลางในลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อรวมมากกว่า 20 – 100 ล้านบาท (Size M)
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมของธนาคาร เพื่อเพิ่มการใช้วงเงินสินเชื่อการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือ พร้อมทั้งแสวงหาลูกค้ารายใหม่จากการดําเนินงานด้านการตลาด เพื่อขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ
ทบทวนและวิเคราะห์ Portfolio อย่างสม่ำเสมอ และวางแผนการติดตามและออกเยี่ยมเยียนลูกค้า
ให้คําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานให้กับ AE และ AO
แสวงหากลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ เพื่อลดจํานวนหนี้เสีย
บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้เครื่องมือตามที่ธนาคารกําหนด และตอบข้อซักถามหรือประเด็นต่างๆร่วมกับผู้ทําหน้าที่ อนุมัตสินเชื่อใน SME Loan Factory

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด
มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง

ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่  30 เมษายน 2562

เอกสารประกอบการสมัคร โปรดแนบ Resume และ Transcript เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร