ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการภาครัฐ หลายอัตรา

 31 ม.ค 2562    6,020 ครั้ง

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการภาครัฐ หลายอัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารโครงการภาครัฐ
สังกัด ฝ่ ายบริหารโครงการภาครัฐ
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสํานักงานใหญ่ 2 (สุขุมวิท) ชั,น 14 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็ น
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้และประสบการณเกี่ยวกับงานปรับปรุงข้อมูล หรืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีความรู้ ด้านงานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับเอกสารสัญญา เอกสารการดําเนินคดี
4. มีทักษะในการประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์
5. มีมนุษยสัมพันธดี สามารถให้คําปรึกษา และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ E-Mail : hr.recruit@ktb.co.thโปรดส่ง Resume และ Transcript ทางอีเมล พร้อมระบุ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการภาครัฐ ที่สมัครให้ชัดเจน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2345-1745

ประกาศรับสมัคร