ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงานประจำฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน จำนวนหลายอัตรา

 13 ก.ย 2561    6,925 ครั้ง

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงานประจำฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน จำนวนหลายอัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ชื่อตาแหน่งงานหัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
สังกัด ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน สายงานบริหารการเงิน
หน้าที่รับผิดชอบ :
งานกลยุทธ์บริหารสินทรัพย์ (Assets Strategy Management)
1. ร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ธนาคารมีโครงสร้างสินทรัพย์ที่เหมาะสมต่อการสร้างอัตราผลตอบแทนและผลกำไรโดยให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่ธนาคารสามารถแข่งขันได้กับธนาคารคู่เทียบได้
2. ติดตามโครงสร้างสินทรัพย์และศึกษากลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์ของธนาคารคู่เทียบ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ของธนาคาร
3. วิเคราะห์และจัดทำรายงานโครงสร้างสินทรัพย์ของธนาคารในระดับภาพรวมและเชิงลึกของสินทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์
4. ติดตามและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์ของธนาคาร
5. ติดตามการวิเคราะห์โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำรายงานการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Assets and Liabilities Management Committee : ALCO) และนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ร่วมกำหนดราคาเงินให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เงินให้สินเชื่ออื่นๆ เพื่อให้มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ธนาคารสามารถแข่งขันได้
7. ติดตามการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
8. ติดตามและดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำรายงานและวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริหารเงิน ด้านตลาดทุน ด้านบริหารความเสี่ยงจากตลาดด้านสินเชื่อ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดหาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน
โครงสร้างสินทรัพย์ของธนาคาร

งานกลยุทธ์บริหารหนี้สินและต้นทุนของธนาคาร (ALCO Support and Liability Strategy Management)
10. ดำเนินงานในงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
11. ติดตามการนำมติของคณะกรรมการ ALCO ไปปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร
12. ดำเนินการเจรจาต่อรอง พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษแก่ลูกค้าเงินฝากของธนาคาร เพื่อควบคุมต้นทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสม
13. รวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน และต้นทุนของธนาคารเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของผู้บริหาร (Management Report)
14. วิเคราะห์และจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงเงินฝากและตั๋วแลกเงินของธนาคารในมุมมองต่างๆ เช่น โครงสร้างเงินฝากและตั๋วแลกเงิน ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เป็นต้น เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การจัดการด้านเงินฝากของธนาคาร
15. นำเสนอช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากและตั๋วแลกเงินใหม่ๆ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการแข่งขัน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ความต้องการเงินทุนและสภาพคล่อง เพื่อทำให้ธนาคารมีโครงสร้างเงินฝากและต้นทุนในระดับที่เหมาะสม
16. วิเคราะห์และจัดทำรายงานต้นทุนเงินฝากของธนาคาร เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การจัดการด้านต้นทุนของธนาคาร
17. จัดทำสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของธนาคารและธนาคารคู่เทียบ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินฝาก ต้นทุน เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้าน Financial Ratio ที่สำคัญของ
ธนาคาร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของธนาคาร การบริหารโครงสร้างของเงินฝากและตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
18. ติดตามสภาวะการแข่งขันและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารคู่เทียบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้สถานการณ์การแข่งขัน
19. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย สายงานธุรกิจภาครัฐ เป็นต้น ในการนำข้อมูลในเชิงลึก รวมถึงนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการนำไปใช้ในการบริหารจัดการกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
20. จัดทำรายงานการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของสาขาต่างประเทศ และจัดส่งให้แต่ละสาขา

คุณสมบัติ :
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารสินเชื่อ หรือการบริหารเงินทุน
3. มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง แนวทางการดำเนินงานตามหลัก Basel II และ ALM Management
4. มีความรู้ด้านสถิติ Econometric
5. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : “ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ”
วิธีการสมัคร
 โปรดส่งประวัติของผู้สมัคร ( Resume) ไปที่ E-Mail : pipat.suwannawong@ktb.co.th
 โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า “สมัครงานฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน”
 หากต้องการสอบถามข้อมูลการสมัครงานเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณพิพัฒน์ โทร 02-345-1847


ประกาศรับสมัคร