ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสมัครพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว 45 อัตรา

 4 ก.พ 2562    59,237 ครั้ง

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสมัครพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งหมายเลข 101 แพทย์อาวุโส ระดับ 6ฝายการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่จังหวัดสงขลา(จํานวน 1อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
5. ผ่านประสบการณ์การเพิ่มพูนทักษะ
6. อัตราเงินเดือนเดือนละ36,000 – 43,200.-บาท
7. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตํากว่า 64 คะแนนหรือผลสอบ IELTSไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
8. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
9. มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง มาแล้วไม่น้อยกว่า3 ปี
10. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
11. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
12. หากมีประสบการณ์ทํางานในท่าอากาศยาน หรือ ผ่านการฝกอบรมด้านเวชศาสตร์การบินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งหมายเลข 401 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-4ส่วนอํานวยการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (จํานวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา
4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี
 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนนหรือผลสอบ IELTSไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
8. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

ตําแหน่งหมายเลข 402 เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4ส่วนพัสดุ ท่าอากาศยานหาดใหญ่(จํานวน 1อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา
4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี
 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตํากว่า 64 คะแนนหรือผลสอบ IELTSไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office:Microsoft Word, Microsoft Excel, MicrosoftPower Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
7. หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: C.P.A)หรือเป็นผู้ตรวจสอบภายใน หรือเคยทํางานด้านงานวางแผน, งานวิเคราะห์งบประมาณ, งานวิเคราะห์โครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

ตําแหน่งหมายเลข 403 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3-4ส่วนพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (จํานวน 2 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้วหรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาโลจิสติกส์, สาขาการเงิน หรือสาขาบัญชี
4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี
 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า510คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนนหรือผลสอบ IELTSไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
9. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
10. หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์โครงการ หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งหมายเลข 404 เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4ส่วนพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่(จํานวน 2 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือมีคุณวุฒิการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,850.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี
 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนนหรือผลสอบ IELTSไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft Power Point และโปรแกรม Internet ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
8. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
9. หากมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SAP, ERP(Enterprise Resource Planning) เพื่อการจัดทํางบการเงิน และรายงานทางการเงินให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจหรือมีประสบการณ์ทํางานด้านบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งหมายเลข 405 นิติกร ระดับ 3-4ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานหาดใหญ่(จํานวน 2 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว หรือมีคุณวุฒิการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. วุฒิการศึกษา
- มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หรือ
- มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี
 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนนหรือผลสอบ IELTSไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ได้เป็นอย่างดี
7. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
8. หากได้รับประกาศนียบัตรความรู้ชั้นเนติบัณฑิตจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งหมายเลข 406 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3-4ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่(จํานวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา
4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี
 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนนหรือผลสอบ IELTSไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
8. หากมีประสบการณ์การทํางานด้านคุณภาพการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

ตําแหน่งหมายเลข 407 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่(จํานวน 3 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา
4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี
อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนนหรือผลสอบ IELTSไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft PowerPointและโปรแกรม Internet ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
8. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

ตําแหน่งหมายเลข 408 เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ระดับ 3-4ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
(จํานวน 1อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา
4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี
 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท
5. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนนหรือผลสอบ IELTSไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
8. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

ตําแหน่งหมายเลข 409 สถาปนิก ระดับ 3-4ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่(จํานวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
4. อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,100.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี
 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท สําหรับวุฒิปริญญาโท
5. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ก.ส.)สาขาสถาปัตยกรรมหลักไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก
6. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนนหรือผลสอบIELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
7. สามารถปฏิบัติงานเวรได้
8. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Internet, AutoCAD,SketchUp, Photoshop, Illustrator,3D MAX, โปรแกรมขึ้นรูป 3 มิติ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี
9. มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการออกแบบ การเขียนแบบ การควบคุมงานและการประมาณราคา หรือ มีผลงานด้านดังกล่าวมาแสดง
10. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
11.หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทสามัญสถาปนิกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งหมายเลข 410 ช่างโยธา ระดับ 2-4ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่(จํานวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือ สาขาอื่นด้านการออกแบบโครงสร้าง
4. ประสบการณ์การทํางาน
4.1 กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท
4.2 กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ต้องมีประสบการณ์การทํางานด้านเทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ ก่อสร้าง หรือ ออกแบบโครงสร้าง มาแล้ว 5 –9 ปี
4.3 กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ต้องมีประสบการณ์การทํางานด้านเทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สํารวจ ก่อสร้าง หรือ ออกแบบโครงสร้าง มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internetได้เป็นอย่างดี
7. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

ตําแหน่งหมายเลข 411 ช่างเทคนิค ระดับ 2-4ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่(จํานวน 3 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์, ช่างไฟฟากําลัง, ช่างไฟฟา, เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีเครื่องกล
4. ประสบการณ์การทํางาน
4.1 กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 13,800.- บาท
4.2 กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ต้องมีประสบการณ์การทํางานด้านช่างยนต์ หรือช่างไฟฟา มาแล้ว 5 –9 ปี
4.3 กรณีบรรจุในระดับ 4 อัตราเงินเดือนเดือนละ 18,600.- บาท ต้องมีประสบการณ์การทํางานด้านช่างยนต์ หรือช่างไฟฟา มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office: Microsoft Word,Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AutoCAD และโปรแกรม Internetได้เป็นอย่างดี
7. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

ตําแหน่งหมายเลข 412 เจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่(จํานวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. เป็นเพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้วหรือมีคุณวุฒิการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
4. ประสบการณ์การทํางาน
4.1 กรณีบรรจุในระดับ 1 อัตราเงินเดือนเดือนละ 9,900.- บาท
4.2 กรณีบรรจุในระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท ต้องมีประสบการณ์
การทํางานด้านงานไม้ งานปูน งานตกแต่งอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานอาคาร หรือ งานสุขาภิบาลมาแล้ว 5 - 9 ปี
4.3 กรณีบรรจุในระดับ 3 อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานด้านงานไม้ งานปูน งานตกแต่งอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานอาคาร หรือ งานสุขาภิบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
5. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
6. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัครตําแหน่งหมายเลข 413

ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัยส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (จํานวน 7 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. เป็นเพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้วหรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จํากัดสาขา
4. อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770.- บาท
5. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 20.00-27.00
6. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัยและต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ, มีสายตาปกติ ไม่เป็นโรคตาบอดสี และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและฟัง
7. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
8. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
9. หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือมีประสบการณ์ด้านดับเพลิงและกู้ภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งหมายเลข 414 ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (จํานวน 18 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ไม่จํากัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จํากัดสาขา
3. อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770.- บาท
4. อายุของผู้สมัคร
4.1 กรณีไม่มีประสบการณ์การทํางานด้านตรวจค้น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2 กรณีมีประสบการณ์การทํางานด้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพจากเครื่องเอ็กซเรย์และ/หรือ การตรวจค้นร่างกายผู้โดยสาร) ของท่าอากาศยานต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5. ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและน้ําหนัก
5.1 เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)อยู่ระหว่าง 20.00 - 27.00
5.2 เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง20.00 - 27.00
6. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจค้น และต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ, ไม่เป็นโรคตาบอดสี และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและฟัง
8. สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
9. มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
10. หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจค้นหรือมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน
เขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11. ระยะเวลาการจ้างเป็นไปตามที่ ทอท.กําหนด แต่สัญญาจ้างจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และกรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพทุกครั้งที่มาติดต่อ หากมีข้อสงสัยขอได้ติดต่อที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลข 02-132-2537, 02-132-2540, 02-535-2134 , 02-535-1458และหมายเลข 02-535-4049 หรือที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หมายเลข074-227-171-4

ประกาศรับสมัคร