ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน รับสมัครอาสารักษาดินแดน 8 อัตรา

 12 ต.ค 2560    4,580 ครั้ง

ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน รับสมัครอาสารักษาดินแดน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ชื่อตำแหน่ง: อาสารักษาดินแดน 8 อัตรา  สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน
อัตราเงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิม.3 หรือเทียบเท่า อายุ 21-40ปี และมีภูมิลำเนาในจังหวัดน่าน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้กลุ่มงานความมั่นคง ชั้น 3 ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร