ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 9 เม.ย 2562    4,373 ครั้ง

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักทันฑวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
- เป็นเพศหญิง มีร่างกายเข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์หญิง 1 อัตรา เงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
- เป็นเพศหญิง มีร่างกายเข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3868-1611

ประกาศรับสมัคร