จังหวัดยะลา รับสมัครอาสารักษาดินแดน จำนวน 59 อัตรา

 5 พ.ย 2561    13,678 ครั้ง

จังหวัดยะลา รับสมัครอาสารักษาดินแดน จำนวน 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 23-35 ปี
เป็นสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ประเภทสำรอง และสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
เป็นทหารกองหนุน หรืออาสาสมัครทหารพราน หรือ จบ ร.ด. ปีที่ 3 ขึ้นไป
เป็นบุตรของข้าราชการ พนักงานของหน่วยงานรัฐ หรือสมาชิกกองรักษาดินแดน ที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ หรือบุตรของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้
และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดยะลามาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.กองร้อย อส.จ.ยล.1 2 อัตรา
2.กองร้อย อส.อ.เมืองยะลา 8 อัตรา
3.กองร้อย อส.อ.เบตง 3 อัตรา
4.กองร้อย อส.อ.ยะลา 16 อัตรา
5.กองร้อย อส.อ.รามัน 8 อัตรา
6.กองรอ้ย อส.อ.บันนังสตา 11 อัตรา
7.กองร้อย อส.อ.กาบัง 3 อัตรา
8.กองร้อย อส.อ.กรงปินัง 8 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอ ตามที่ตนมีความประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่)
สอบถามโทร.0-7320-3919

ประกาศรับสมัคร