คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 6 ม.ค 2562    7,525 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2562

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่งานเวชระเบียน)  จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 - เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- มีสิทธิการลาระเบียบของราชการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
- อายุไม่เกิน35 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การสื่อสารตลาด เพื่อการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- สามารถติดต่อประสานงาน ด้วยการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษายาวี ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปMicrosoft Officeเช่น Word , Excel , PowerPoint และ Access ในระดับดี
- มีบุคลิกภาพที่ดี  ไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการมีความพร้อม และกระตือรือร้นในการให้บริการด้วยความอดทน อดกลั้น
- สามารถปฏิบัติงาน นอกเวลาและนอกสถานที่ราชการได้

กำหนดการคัดเลือก
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1  อาคารบริหารฯ

ประกาศรับสมัคร