คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 27 พ.ย 2561    5,095 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานที่งานโภชนาการ)   จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,300 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานพัสดุ งานการเงิน และบัญชี งานงบประมาณ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการทั่วไป และ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ หรือในภาวะฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม, อุบัติเหตุหมู่ ฯลฯ
- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

กำหนดการคัดเลือก
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ

ประกาศรับสมัคร