คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 10 ก.ค 2561    9,219 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล)    จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-เพศหญิง
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office(Excel, word, Power point) เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เสนอผลงานวิชาการ ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และช่วยจัดโครงการประชุมวิชาการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กำหนดการคัดเลือก
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารบริหารฯ โทรศัพท์ : 0-7445-5000
- ประกาศรายชื่อและรายละเอียดการสอบในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารบริหารฯ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
- เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
- เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ