คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 7 มี.ค 2562    3,673 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-18 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม )  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์)
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการบริหาร มีความอดทน มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
6. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
8. หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และอนามัยสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร)
9.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ
9.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ
9.3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ
9.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ
9.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ
9.6 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ
9.7 MU ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-18 มีนาคม 2562
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร.023548543 ต่อ 1103

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร