คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 10 ส.ค 2562    1,780 ครั้ง

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องศึกษาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต กรณีได้รับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง จะต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น PHP frameworks, React, Angular, Node.js, Vue.js เป็นต้น ซึ่งตอบสนองต่ออุปกรณ์ทุกชนิด (responsive)รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL หรือฐานข้อมูลอื่น ตามความเหมาะสม
4. มีความรู้ด้านการเขียนภาษาที่จำเป็นในการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น PHP, HTML5,Bootstrap, JavaScript, CSS, AJAX, JQuery, XML, ASP.NET เป็นต้น
5. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ComputerServers) ด้วยระบบปฏิบัติการ Linux และหากสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยและอุปกรณ์เครือข่าย (Network) ด้วย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
7. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
8. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
9.  ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด หรือให้ออกจากราชการ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-943504

ประกาศรับสมัคร