คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรม

 12 ต.ค 2560    921 ครั้ง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรม เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1025
สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS office , Excel และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานศิลป์ต่างๆ และใช้โปรแกรมกราฟฟิกได้
4. สามารถออกแบบนิทรรศการหรืองานโลโก้ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ สูจิบัตร แผ่นพับ
5. มีความสามารถในการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
6. มีความสามารถการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนการถ่ายทอดและนำเสนอได้อย่างดี
7. มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี
8. มีศักยภาพและผลงานในการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ
9. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและให้ความร่วมมือในการทำงานภายในองค์กรเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กร
10. มีความสามารถในการสื่อสารให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสถาบัน
11. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือองค์กรต่างๆ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)  โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087

ประกาศรับสมัคร