คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 อัตรา

 8 ส.ค 2561    3,892 ครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) เงินเดือน 13,500 บาท+ค่าครองชีพ 1,000 บาท +ค่าประสบการณ์ 5,000 บาท (แนบหนังสือรับรองการทำงาน)
สังกัดสำนักงานเลขานุการ
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ป.ตรี ทางด้านบัญชี มีความรู้ความสามารถทางวิชาการบัญชี การลงบัญชีประเภทต่างๆ
- สามารถใช้ MS Office 2007 ขึ้นไป และใช้ภาษาอังกฤษได้
หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561

2. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) เงินเดือน 11,000 บาท
สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักเลขานุการ
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ จัดเก็บ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อให้พร้อมใช้งาน
- หากมีประสบการณ์ด้านงานโสตทัศนูปกร์ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ โดยมีหนังสือรับรอง
หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561

ทุกตำแหน่ง สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.eng.ku.ac.th (รับสมัครงาน/รับสมัครอาจารย์)
กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ 2 วิธี
1. สมัครด้วยตนเองที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์
สมัครได้ในวันทำการ เวลา 09.00-16.30 น.
 2. สมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยส่งใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง / จัดส่งใบสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการสมัครมายัง Email: jeeranan.n@ku.th / ภายหลังจากหน่วยการเจ้าหน้าที่ตอบรับยืนยันการสมัครงานแล้ว
ให้ผู้สมัครงานส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง Email: jeeranan.n@ku.th หรือส่งผ่าน Fax. ที่ 0 2579 2775
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2797 0999 ต่อ 1154

ประกาศรับสมัคร