คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

 1 มิ.ย 2562    2,315 ครั้ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-28 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15750 บาท
-  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีใจรักในงานบริการ อดทน เสียสละ และอุทิศเวลาให้กับงาน
- หากมีประสบการณ์ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และนอกเวลาราชการได้
- ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออก ปลดออก ไล่ออก และเลิกจ้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น

2. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15750 บาท
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีางวิทยาศาสตร์ สถิติ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ภาษาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
- มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และวารสาร
- มีความรู้ความสามารถด้านทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย และการปฏิบัติงานในหน้าที่
- รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานผลการทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อนําไปพิจารณาหาทางแก้ไขปญหาและวางแผนดําเนินงานในด้านต่างๆ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Officeและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานด้านวารสาร ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในการจัดทําระบบฐานข้อมูล การส่งสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
- สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10-28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2160-1252

ประกาศรับสมัคร