คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

 9 พ.ค 2562    2,547 ครั้ง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-29 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน: 15750 บาท
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาปฐมวัย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
- มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวัยอย่างน้อย 2 ป
-  มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อตรงต่อการปฎิบัติงาน
-  มีความประพฤติเรียบร้อย กระตือรือร้น ขยัน อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-  สามารถปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฎิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- สามารถปฎิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ได้

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 15750 บาท
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ด้านคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
- มีความรู้ ความสามารถ ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
- เพศชายหรือเพศหญิง ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีใจรักในงานบริการ อดทน เสียสละ และอุทิศเวลาให้กับงาน
- สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์ได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8-29 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2160-1252

ประกาศรับสมัคร