คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

 11 ม.ค 2561    2,101 ครั้ง

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 1อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11680-15000บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สิ่งแวดลอมวาริชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทํางานในหองปฏิบัติการ เช่น ทดสอบตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม ใชเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมชั้น3 อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0-7428-6805 ทุกวันทําการ ระหว่างเวลา9.00-16.00น. ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครปิดรับสมัครเวลา15.00น.

ประกาศรับสมัคร