การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 124 อัตรา

 10 ส.ค 2561    22,249 ครั้ง

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 124 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
1. นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ(การตลาดหรือการเงิน) โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ(การตลาดหรือการเงิน)

2. นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี การบัญชี หรือ การตลาดหรือการเงิน)

3. วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

4. วิศวกรโยธา 4 จำนวน 9 อัตรา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา

5. วิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม

6. บุคลากร 4 จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

7. บุคลากร 4 จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

8. นิติกร 4 จำนวน 4 อัตรา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์

9. นักฝึกอบรม 4 จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง

10. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

11. เลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

12. นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ การจัดการวิศวกรรม

13. นักบัญชี 4 จำนวน 5 อัตรา
- ปริญญาตรี การบัญชี

14. นักการเงิน 4 จำนวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี การบัญชี

15. นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ

16. นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

17. นักประมวลผลข้อมูล 4  จำนวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

18. เภสัชกร 4 จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

19. พยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี การพยาบาล

20. พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา
- ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

21. พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
- ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม (ดูสาขาในประกาศ)

22. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 15 อัตรา
- ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

23. ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 3 อัตรา
- ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา สำรวจ

24. ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 3 อัตรา
- ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์

25. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 11 อัตรา, ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 จำนวน 2 อัตรา
 - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

26 พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 5 อัตรา
- ม.3

กรุณาทำความเข้าใจในประกาศรับสมัครอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากแต่ละตำแหน่งมีรายละเอียดปลีกย่อเพิ่มเติมอีก
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 14-23 สิงหาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร