การเคหะแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา

 2 ธ.ค 2561    15,352 ครั้ง

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีสำรอง
1. วิศวกรโยธา จำนวน 13 อัตรา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาโยธา และมีใบประกอบวิชาชีพ

2. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาเครื่องกล และมีใบประกอบวิชาชีพ

3. พยาบาล จำนวน 1 อัตรา
- สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรอง
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- ได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
- ต้องมีใบรับรองประสบการณ์ในปฏิบัติงานพยาบาลเวชปฏิบัติไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

5. พนักงานระบบคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือศาสตร์คอมพิวเตอร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร
- ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน สาขาการคลัง
- ปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการธนาคาร และสาขาการเงิน

7. พนักงานประชาสัมพันธ์ จำวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรี วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือมัลติมีเดีย
- ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการผลิตสื่อวิดีทัศน์ รายการวิทยุโทรทัศน์ อย่างน้อย 1 ปี (ไม่พิจารณาค่าประสบการณ์)

8. พนักงานจัดการทรัพย์สิน จำนวน 16 อัตรา
- ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ และสามารถปฏิบัติงานประจำในสำนักงานเคหะชุมชนต่างจังหวัดได้ (ไม่ได้ระบุจังหวัด)
**ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ได้แก่
1.ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
2.ปริญญาทางศิลปศาสตร์
3.ปริญญาทางการศึกษา
4.ปริญญาทางบัญชี
5.ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์
6.ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
7.ปริญญาทางรัฐศาสตร์
8.ปริญญาทางครุศาสตร์
9.ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
10.ปริญญาทางสังคมวิทยา
11.ปริญญาทางนิติศาสตร์
12.ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์
13.ปริญญาทางสุขศึกษา
14.ปริญญาทางพาณิชยศาสตร์
15.ปริญญาทางพัฒนาชุมชน
16.ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร
17.ปริญญาทางปรัชญา
18.ปริญญาทางมนุษยศาสตร์
19.ปริญญาทางจิตวิทยา
20.ปริญญาทางอักษรศาสตร์

9. ช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
- ปวส. สาขาวิชาช่างสำรวจ

10. บุคลากร (ขึ้นบัญชีสำรอง)
- ปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 โทร.0-2351-7339 หรือ 0-2351-6239

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร