กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครอาสารักษาดินแดน

 11 ต.ค 2561    4,938 ครั้ง

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่วันที่ 22-26 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 17-60 ปีวุฒิการศึกษาประถมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ตั้งแต่วันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 (สถานที่รับสมัคร 5 อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ดูในประกาศ)

ประกาศรับสมัคร