กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 11 ต.ค 2560    2,172 ครั้ง

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ดำเนินงานสารบรรณและประสานโครงการภายใต้ภารกิจของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  1  อัตรา (สัมภาษณ์อย่างเดียว)
อัตราเงินเดือน:  11,000 บาท
1. มีสัญชาติไทย
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์
3 มีวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรี โดยต้องแนบหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่น พร้อมใบเสนอราคา
4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ
5 ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทในขณะปฏิบัติงาน
6 สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย กพ. หรือโรคอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยันประกอบการเสนอราคา (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
7 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
8 มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กำหนด มีความอดทนทำงานภายในสภาพกดดันสูงได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ (กลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี ชั้น 2) 102/41 ถนนเศรษฐศิริแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 106 9349 - 53กลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี

ประกาศรับสมัคร