กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 665 อัตรา

 12 ม.ค 2561    28,579 ครั้ง

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 665 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุนพลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 88 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก ดังนี้
1.1.1 คุณวุฒิปริญญาโท 9 อัตรา
1.1.2 คุณวุฒิปริญญาตรี 79 อัตรา
1.2 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 577 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข ดังนี้
1.2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 21 อัตรา
1.2.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 368 อัตรา
1.2.3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 87 อัตรา
1.2.4 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 101 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร มีระบุว่าบรรจุครั้งแรกที่จังหวัดอะไรครับ

ประกาศรับสมัคร