กองทัพบก รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 155 อัตรา

 23 พ.ย 2561    46,773 ครั้ง

กองทัพบก รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 155 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
1.1 บุคคลชาย/หญิง
1.2 ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือทหารที่ปลดจากกองประจำการโดยรับราชการจนครบกำหนด)
1.3 นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
2.1.1 เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ถึง 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ.2533 – 2540) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ผลการจับสลาก “ดำ” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในปีที่สมัครสอบ
2.1.2 เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ.2527 – 2540)
2.1.3 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็น
ทหารโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร รอบอก 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาด
ร่างกายจากที่ระบุใน แบบ สด.43 หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง
2.2. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิงต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี
พ.ศ.2527 – 2540) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

2.2. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ.2527 – 2540) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง
2.3. คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง (คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ข้อ 2.1 และ 2.2)
2.3.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง และคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุกรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกำหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว41ลง 30 ก.ย.53, หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว21 ลง 18 ส.ค.54, หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร. 1004.3/ว14 ลง 10 ก.ย.55 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว11 ลง 13 ส.ค.56 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม สำหรับคุณวุฒิที ่ไม ่ได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที ่ของผู้สมัครประสานสถานศึกษาเพื ่อขอรับเอกสารยืนยันว่า สำนักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่สำเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศ
รับสมัครของกรมยุทธศึกษาทหารบก จริง
(อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของ
ผู้สมัครแต่ละกลุ่มตำแหน่ง ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 00.01 นาฬิกา – วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561เวลา 18.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดรูปภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พื้นหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร และหลักฐานทางทหาร (สำหรับเพศชาย) เพื่อแนบไฟล์ข้อมูลในขั้นตอนการกรอก
ใบสมัครทางเว็บไซต์ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก)

**รอรายละเอียดคุณวุฒิ ไม่เกินเช้าวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร