กศจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 102 อัตรา

 11 ก.ค 2562    4,431 ครั้ง

กศจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 102 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 16 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 13 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 8 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 12 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 8 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 7 อัตรา
7.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 7 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 5 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกการเงินและบัญชี 1 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา
13.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 2 อัตรา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา 2 อัตรา
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกทัศนศิลป์ 1 อัตรา
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 1 อัตรา
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 4 อัตรา
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภูมิศาสตร์ 1 อัตรา
20. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกประวัติศาสตร์ 1 อัตรา
21. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภูมิภาคศึกษา 1 อัตรา
22. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ 2 อัตรา
23. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่ยังไม่หมดอายุ
4. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร